TAITEEN PERUSOPETUS

Jukolan musiikkikoulussa alkoi rytmimusiikin ja laulun taiteen perusopetus lukuvuonna 2012-2013

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän instrumentteja ovat: sähkökitara, sähköbasso, rummut, saksofoni, pop/jazz-piano, pop/jazz-laulu sekä klassinen yksinlaulu. Oppilaat valitaan keväällä ilmoittautumisjärjestyksessä.

 TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUS

Rytmimusiikilla tarkoitetaan tässä opetussuunnitelmassa afro- ja angloamerikkalaista musiikkia, latinalaisamerikkalaista musiikkia, suomalaista ja muuta eurooppalaista populaarimusiikkia sekä jazzmusiikkia.

Lisäksi yleisen oppimäärän mukaiseen opetustarjontaan kuuluu klassinen yksinlaulu.

Opetustarjonta rakentuu moduuleista ja niihin sisältyvistä opintokokonaisuuksista. Musiikin yleisen oppimäärän opinnot voivat muodostua kahdella tavalla:

1)      Useasta eri moduulista

2)      Yhdestä moduulista, joka sisältää useita tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen pohjalta muodostettuja syventäviä opintokokonaisuuksia

Yksittäisten opintokokonaisuuksien laajuus on mainittu opetussuunnitelmassa tavoitteiden ja sisältöjen kohdalla. Opiskelu on pitkäjänteistä ja tasolta toiselle etenevää opiskelua ja siihen sitoudutaan useaksi vuodeksi. Oppilas tekee oman opetussuunnitelmansa opettajan ohjauksessa opetustarjonnan pohjalta.

Instrumenttiopetuksen, musiikinteorian ja säveltapailun eli musiikin perusteiden sekä musiikin tuntemuksen opetus suoritetaan soveltaen Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton sekä Pop/jazz-konservatorion tasosuoritusvaatimuksia ja vastaavaa opetusta antavien oppilaitosten valtakunnallisen linjan mukaisesti. Tasosuoritusvaatimukset ja -sisällöt on määritelty erillisessä liitteessä.

Moduulit, opintokokonaisuudet ja keskeiset sisällöt
Rytmimusiikin ja laulun yleisen oppimäärän moduuleja ovat:

1)    Instrumentti- ja lauluopinnot

2)    Yhteismusisointi

3)    Musiikin perusteet

4)    Musiikin tuntemus

5)    Esiintyminen/produktio

6)    Taiteidenvälisyys

7)    Musiikkiteknologia ja studiotyöskentely

Jokainen moduuli sisältää yhden tai useamman opintokokonaisuuden. Yhden opintokokonaisuuden pituus on 50 tuntia. Kokonaisuus voi sisältää sekä lähi- että itseopiskelua.

Oppilaitos voi edellä mainittujen lisäksi tarjota valinnaisia opintokokonaisuuksia vaihtelevan tarjonnan mukaan.

Opintotarjonnasta tiedotetaan suoraan oppilaille lukuvuosittain.

OPPILAAKSI OTTAMINEN
Opiskelu on monivuotista tasolta toiselle etenevää opiskelua. Oppilaspaikat täytetään vuosittain ilmoittautumisjärjestyksessä. Oppilaaksi voivat hakea vähintään 6-vuotiaat, poikkeuksena lauluopetus, jossa suositusikä opintojen aloittamiseen on 15 vuotta tai
vähintään yläkouluikä.

Oppilaaksi voivat hakea erillisellä kirjallisella haulla toisesta vastaavasta oppilaitoksesta tai toiselta linjalta siirtyvät oppilaat, sekä sellaiset oppilaat, jotka ovat tehneet vastaavia opintoja opistossa, mutta täydentävät niitä yleisen oppimäärän todistuksen saamista varten. Muutoin kuin pääsykokeiden kautta oppilaspaikkaa hakevien henkilöiden kokonaistilannetta arvioidaan yhdessä rehtorin sekä aineen opettajan kanssa ja tarvittaessa pyydetään antamaan solistinen näyte taidoista sekä esittämään todistus aikaisempiin opintoihin osallistumisesta. Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton tasosuoritusvaatimusten mukaiset suoritukset hyväksytään ilman erillistä näytettä.

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUS AIKUISILLE
Taiteen yleisen oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta aikuisille on annettu syksystä 2012 alkaen. Ainekokonaisuudet ja opintojen laajuudet ovat samat kuin yleisen oppimäärän mukaisessa lasten ja nuorten opetussuunnitelmassa on määritelty; samoin oppilaaksi ottaminen, opetuksen laajuus ja kesto, arviointi ja todistukset.

Tasolta toiselle etenevä taiteen yleisen oppimäärän mukainen opetus antaa mahdollisuuden aikuisille opiskelijoille syventää opiskeluaan teorian, musiikin tuntemuksen ja instrumenttihallinnan alueella. Huomioitavaa on, että aikuiset harrastajat ovat musiikkitaidoissaan ja -tiedoissaan hyvin eri vaiheissa ja heidän kiinnostuksen kohteensa ja harrastusmotivaationsa ovat monenlaisia. Aikuisten oppimisessa korostuu itsenäisyys ja oma-aloitteisuus sekä vastuu opintojen etenemisestä. Aikuisten opiskelua integroidaan soveltuvin osin olemassa olevaan taiteen perusopetukseen.

TOIMISTO

Nurmijärven Opisto
Klaukkalan Aitohelmi, 2. krs
Klaukkalantie 72
01800 Klaukkala

Toimisto avoinna:
ma-to klo 9.00-16.00,
pe klo 9.00-14.00
p. 044 9898 626

Vastaava musiikin aineiden opettaja
ryhmäopetusasiat

Pekka Evijärvi
p. 040 9692 677

 

Toimisto